XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2024

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, jezioro i tekst „PROFESSIONAL BAITS XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST ŁOWISKO- EKO LAKES WÓJCINA 6-09.06 2024 KLUB FISH TW WOldINg SALO WĘDKARSKI PESCADORBAITS KARMAZYN SPRO EXTRA OGRANIZAT piękna idea Turnieju Miast łączy ze sobą hobby jakim jestwędkarstwo oraz charytatywne przesłanie WĘDKUJEMY DLA DZIECIAKÓW Licytuje Pomagam Specjalny OÅrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle STARY SĄCZ MIELEC RZESZÓW শল MM”

XI Karpiowy Turniej Miast 2024 odbędzie się na łowisku Eko Lakes Wójcina – jest to kompleks trzech zbiorników pożwirowych, eksploatowanych od lat 70-tych i sukcesywnie zarybianych. Znajduję się w województwie małopolskim, we wsi Wójcina.

W zawodach wystrtują reprezentacje z 6 miast: Stary Sącz .Łańcut ,Rzeszów ,Jasło ,Mielec ,Tarnów .Każde miasto reprezentować bedą 3 drużyny 2 osobowe . Wpisowe od osoby wynosi 250 pln.Wpłaty prosimy przesyłać od drużyny 1500 pln na nr konta Bogdan Kargula ING :

49 1050 1562 1000 0090 9432 6528

Termin wpłaty na konto do 30 marca

Całość wpisowego przeznaczona na opłacenie łowiska,puchary i posiłek w pierwszy dzień imprezy.W kolejnych dniach jest możliwość wykupienia obiadów.Koszt 60 pln za 2 obiady (zupa+drugie danie ) z Restauracji Imbrowa z Dąbrowy Tarnowskiej

Podczas Turnieju będzie zbierane na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jaśle będą prowadzone licytacje .

Zawody wspieraja super Sponsorzy:

Eko Lakes Wójcina

U Schabińskiej Proffesional Baits

PESCADORBAIST

SPRO

Zbiórka zawodników w dniu 06.06 o godzinie 12:00 po środku łowiska . Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania w czwartek o godz13 00 Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.

REGULAMIN XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2024

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej zgodnie z zasadą złów i wypuść.

2. Zespół, drużyna musi posiadać duży podbierak oraz 3 worki karpiowe do przetrzymywania ryb ( maty karpiowe typu kołyska są już na każdym stanowisku udostępniane przez właściciela ).

3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających łódki , pontony , modele zdalne przez całą dobę. Warunkiem korzystania ze środków pływających ( łódka, ponton ),jest posiadanie kamizelki pływającej. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wypływać po spożyciu alkoholu.

4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe wyposażone w ciężarek( kamień z gumką lub krętlikiem) ,bezpieczny klips oraz przypon strzałowy. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.

5. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 5 kg.

6. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

7.Ważenie ryb odbywa się z drużyną sąsiadującą Robimy foto i wstawiamy na grupe Karpiowy Turniej Miast na aplikacji Messenger

8. Wszystkie ryby po zważeniu wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 10. Ryby należy holować, jeśli możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.

9. Zespoły łowią na stanowiskach według zasad ustanowionych w regulaminie łowiska

10. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga wszystkich ryb .

11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, przyczep w obrębie swojego stanowiska.

12. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.

13. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Jeśli zajdą okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

15. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

16. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska i zabrania ze sobą śmieci, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

17. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko.

19. Obowiązuje nas regulamin łowiska z którym należy się zapoznać ( dołączony po regulaminem zawodów ).

20. Stanowiska , które będą wykorzystane w trakcie zawodów to nr.6 do 22.

Regulamin może ulec zmianie

🔴REGULAMIN ŁOWISKA EKO LAKES WÓJCINA🔴

Regulamin Łowiska Eko Lakes Wójcina:

1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.

2. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.

3. Na stanowiskach 1 i 2 obowiązkowe jest posiadanie i używanie pontonu

4. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.

5. Dozwolony jest połów tylko metodą gruntową oraz zig-rig.

6. Dozwolone jest używanie haków bezzadziorowych lub z mikro zadziorem do rozmiarze od 6 do 1. Bezwzględny zakaz używania haków typu nailer „banan”

7. Każde ze stanowisk 1 i 2 posiada do dyspozycji domek drewniany.

8. Na stanowisku 1 i 2 niedozwolone jest wyciąganie ryb na brzeg, każdą złowioną rybę należy delikatnie odhaczyć w wodzie, zważyć i sfotografować z dwóch stron.

9. Stanowiska 1 i 2 wyposażone są w maty pływające.

10. Wszystkie stanowiska są dwuosobowe, każde z nich wyposażone jest w kołyskę karpiową, worek do ważenia ryb oraz podbierak.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz przetrzymywania złowionych ryb.

12. Każda rybę 20+ należy zgłosić sms do właściciela łowiska i przesłać zdjęcie ryby z 2 stron oraz jej wagę.

13. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe. Zakaz wypływania po spożyciu alkoholu. Brak kamizelki ratunkowej skutkuje wyproszeniem z łowiska bez zwrotu kosztów.

14. Hol z pontonu dopuszczalny jest tylko w obrębie swojego stanowiska.

15. Na stanowiskach od 12 – 22 zalecane jest używanie środka pływającego.

16. Dozwolone jest używanie modeli RC do wywozu zanęt i przynęt.

17. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska.

18. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia orzechem tygrysim, kukurydzą, pszenicą itp. Jedyne dozwolone ziarna to konopia i rzepik.

19. Ziarna powinny być ugotowane w taki sposób, aby możliwe było całkowite rozgniecenie ich w palcach (rozgotowane).

20. Minimalna grubość żyłki 0,33mm.

21. Na łowisku obowiązuje zakaz używania plecionki jako linki głównej

22. Na łowisku obowiązuje zakaz przyponów strzałowych z plecionki, zakaz używania ledcora, obowiązek używania przyponu strzałowego z żyłki mono min. 0.50mm o długości min 15m. (możliwość kupienie na łowisku)

23. Na łowisku obowiązuje zakaz używania ciężarków ołowianych, zalecane kamienie na bezpiecznym klipsie. Jedyny wyjątek to metoda rzutowa.

24. Na łowisku obowiązuje zakaz blokowania bezpiecznego klipsa, po braniu ciężarek powinien uwolnić się z zestawu.

25. Śmieci należy zabrać ze sobą po zakończeniu łowienia.

26. Na łowisku obowiązuje zakaz niszczenia roślinności, ścinania drzew, gałęzi, trzcin itp.

27. Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

28. Na łowisku obowiązuje zakaz poruszania się samochodem oprócz dojazdu na stanowisko i wyjazdu. Parkowanie samochodów tylko w wyznaczonych miejscach.

29. Na łowisku obowiązuje zakaz wyjazdu poza godzinami wyznaczonymi w regulaminie, w wyjątkowych przypadkach możliwe wcześniejsze opuszczenie łowiska po uzgodnieniu z właścicielem, możliwość kontroli samochodu oraz bagażu.

30. Na łowisku obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

31. Na łowisku obowiązuje zakaz kąpieli.

32. Na łowisku obowiązuje ZAKAZ spożywania alkoholu oraz głośnego zachowania.

33. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać w taki sposób aby nie zakłócać wędkowania innym osobom przebywającym na łowisku.

34. Stanowisko przed wędkowaniem należy sprawdzić pod kątem porządku, czystości oraz kompletności wyposażenia. Wszystkie uwagi należy zgłosić niezwłocznie właścicielowi łowiska.

35. Osoba, która zauważyła łamanie regulaminu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu właścicielowi oraz ma prawo pozostać anonimowa.

36. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

37. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.

38. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, odpowiadają materialnie i mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

39. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym.

40. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 1000 zł za każdy kilogram ryby i natychmiastowo zostanie usunięta z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.

41. Wędkowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.

42. Należy wracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb podczas holu, fotografowania oraz przy wypuszczaniu do wody. Obowiązkowe jest posiadanie i stosowanie preparatu do odkażania ran. Po złowieniu ryby należy odkazić ranę po haku oraz wszystkie rany na ciele ryby. Ryby z duża ilością ran oraz chore należy zgłosić do właściciela łowiska.

43. Osoby wjeżdżające na teren łowiska wyrażają zgodę na publikację zdjęć z ich wizerunkiem oraz filmów wykorzystanych w celach marketingowych oraz publikację wizerunku w Internecie.

44. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.

45. Właściciel łowiska ma prawo skontrolować zestawy końcowe oraz bagaż i samochód wędkującego.

46. Obowiązuje zakaz odwiedzin.

47. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest przedstawić oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa przekazania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.

48. Pobyt na łowisku równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

49. Sprawy nie opisane w regulaminie należy konsultować z właścicielem Łowiska

50. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VI Karpiowy Turniej Miast 2019 Extra-Carp Radymno

Główna nagroda za zwycięstwo w VI Karpiowym Turnieju Miast 2019 Extra-Carp Radymno dotarła i czeka na zwycięskie miasto.

Obraz może zawierać: w budynkuRegulamin Karpiowego Turnieju Miast 2019 Extra Carp Radymno 27-30.06.2019

• Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasada No Kill ( trzy drużyny z każdego miasta walczą na wspólny wynik)
• Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.
• Premiowane miejsca to 1, oraz największa ryba zawodów.
• Ryby zaliczane do punktacji to : Karp i Amur o wadze minimum 4 kg
• Obowiazuje całkowity zakaz necenia orzechem tygrysim i surową kukurydzą (tylko gotowana)
• Obowiązuje zakaz używania żywych przynęt: (białe ,czerwone robaki itp.)
• Złowiona ryba o wadze 4kg lub wiecej może zostać wpisana do karty połowu, tylko po wcześniejszym zważeniu przez osobę, członka jednej z drużyn innego miasta niż łowca. 
• Osoba potwierdzająca zaistniały połów i ważenie ma obowiązek złożenia czytelnego podpisu w karcie połowu. 
• W przypadku połowu ryby o znacznie większych rozmiarach, która może aspirować do ryby zawodów Big Fish, procedura potwierdzająca połów jest podobna, tylko wymusza powołanie dwóch osób potwierdzających z różnych miast i ich czytelne podpisy. 
• Do czasu przybycia osób potwierdzających połów i wagę ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych, nie dłużej niż 1 godzinę (nie dotyczy amura), zrozumiała sugestia gospodarza łowiska, do której obowiązku startujący muszą się dostosować. 
• Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba ma być niezwłocznie wpuszczana do wody.
• Amurów nie przechowujemy !!! (ewentualnie max do czasu przybycia osoby potwierdzającej ważenie i połów, działamy szybko i ostrożnie) 
• Organizator po losowaniu nakłania do wymiany się swoimi numerami telefonów, z sąsiadującymi najbliżej drużynami z innych miast i ustalenie które osoby ewentualnie podejmą się ważenia i potwierdzania złowionych ryb. 
• Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Ryba nie podlegająca klasyfikacji musi być niezwłocznie i w sposób humanitarny wpuszczona do wody.
• Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut po sygnale.
• Do podbierania i odhaczania ryb wymagana jest: Mata karpiowa oraz podbierak karpiowy lub podbierak o jak największym rozstawie ramion.
• Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność aby nie została ona pokaleczona.
• Hol musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów ,mogą oni (ale nie muszą) zgłosić protest do kapitana miasta Mielec, dalej zwanego sędzią głównym . W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie uznana.
• Uczestników zawodów obowiązuje zachowanie czystości, ciszy i zakaz palenia ognisk oraz nadmiernego spożywania alkoholu.
• W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko , zestawy (wędki) muszą wyciągnąć z wody. W razie rezygnacji z łowienia jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.
• Nie stosowanie się do regulaminu zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów
• Wpisowe – w całości przeznaczone na nagrody, wynajęcie łowiska.
• Wyżywienie we własnym zakresie, przewidziany poczęstunek na otwarcie zawodów
• Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska i zabrania ze sobą śmieci. Jeśli tego nie uczyni, może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
• Miasto Mielec jako organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również za uszkodzenia sprzętu uczestników czy ich kradzież.
• Wszelkie wątpliwości nie zawarte w regulaminie leżą w gestii organizatora czyli miasta Mielec, która deleguje swojego kapitana Krzysztof Piechota na sędziego głównego i to jego osoba ma wyłączne prawo do rozstrzygania ewentualnych spraw wynikających w czasie trwania zawodów.
• Udział w zawodach jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z powyższym regulaminem, jego akcepatcją i dekralacją jego przestrzegania.
Program zawodów:
Czwartek 27.06.2019
12:00-13:00 Otwarcie biura zawodów,
poczęstunek i rejestracja drużyn
13:00-13:30 Otwarcie zawodów, losowanie stanowisk
13:30-14:00 Dojazd do stanowisk
14:00-17:00 Czynności przygotowawcze, rozbijanie namiotów, sondowanie, nęcenie
17:00 Rozpoczęcia łowienia

Niedziela 30.06.2019
11:00 Koniec zawodów 
12:00-12:30 Podsumowanie wyników
12:30-13:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

VI Karpiowy Turniej Miast

VI Karpiowy Turniej Miast 2019 zostanie rozegrany w dniach 27-30 Czerwca, na łowisku Extra-Carp Radymno. Organizowanie tej zacnej imprezy, w tym roku przypadło grupie miłośników wędkarstwa karpiowego z Mielca i jego okolic. W zawodach weźmie udział 18 drużyn z sześciu miast, po trzy drużyny dwuosobowe z każdego z nich, które będą łowić na wspólny wynik. O końcowym wyniki decyduje suma kilogramów złowionych karpi i amurów nie mniejszych jak 4 kg. Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.

KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2018

Witam.
W dniach 14-17.06 2018 organizujemy „Karpiowy Turniej Miast” na łowisku Stary Sącz. Wpisowe 100 zł od pary z przeznaczeniem na puchar.
Planujemy by wystartowały po 3 drużyny z jednego miasta.
MIASTA TO:
RZESZÓW
ŁAŃCUT
JASŁO
GORLICE
MIELEC
STARY SĄCZ
Tel. do organizatora 602-762-512

NUMER KONTA :  31 1140 2004 0000 3402 3151 3292

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
 2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę).
 3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
 4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych  itp.
 5. Sondowanie łowiska, nęcenie  dozwolone z środków pływających,(wymagane kapoki )  tylko w obrębie własnego stanowiska.
 6. Ryby należy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
 7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE – rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp, amur, tołpyga o wadze 2 kg i więcej.
 8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu …………………..który  je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę .Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
 9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody, rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania  w czasie trwania zawodów i  wyrażają  tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie www i w innych mediach.
 10. Jeśli dwie drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej tą samą wagę złowionych ryb, o wyższym miejscu decyduje większa liczba sztuk.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania samochodów w obrębie swojego stanowiska.
 12. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej  dyskwalifikacji.
 13. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia. W razie nie satysfakcjonującego zdaniem drużyny werdyktu, ostateczne rozstrzygnięcie podejmie organizator.
 14. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 16. Organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów
 17. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów w innym razie nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
 19. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.
 20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
 21. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
 22. W przypadkach nieprzewidzianych organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk
 23. Oprócz tego regulaminu, każdy zawodnik – uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego na łowisku.
 24. .Zakaz pozostawienia śmieci .

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości.

– Dzień pierwszy (14.06.2018):
* przyjazd do godz. 12.00 .  – poczęstunek. Godzina 12.30  losowanie stanowisk. Godz. 14.00 rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi (15.06.2018)
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci (16.06.2018)

Czas trwania zawodów

Dzień czwarty (17.06.2018)
O godzinie 10.00 koniec zawodów. O godzinie 11.00  ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów

Karpiowy Turniej Miast ZGODA 21-23.07.2017

Karpiowy Turniej Miast już za nami. Wygrywa Rzeszów.

Dobiegła końca kolejna edycja karpiowego turnieju miast rozegranego na zbiorniku Zgoda. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, darczyńcom oraz właścicielom łowiska. Szczególne podziękowania należą się sędziemu głównemu Florianowi Mazurowi  Florian Mazur za czuwanie na swoim stanowisku, niezmiennie przez dwie doby.

Ogółem zostało złowionych 12 ryb o łącznej masie 101 kg.

A oto dokładne wyniki:

1. Rzeszów – 59,801 kg
2. Łańcut – 24,550 kg
3. Stary Sącz – 15,501 kg
4. Mielec i Gorlice – Bez ryby

Największą rybę zawodów złowił Łukasz Burda (Łańcut) – karp 12,300 kg.

Kolejna edycja karpiowego turnieju miast najprawdopodobniej rozegra się na łowisku w Starym Sączu. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, bez których rozegranie tych zawodów byłoby znacznie trudniejsze i mniej atrakcyjne!

Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.

Karpiowy Turniej Miast 2017

Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.

 

Karpiowy Turniej Miast 2017 rozegra się w dniach 21-23 Lipiec i jest to już czwarta edycja tych zawodów. W tym roku organizuje ją klub Karpiowy z Łańcuta a miejscem rozegrania zawodów jest łowisko Zgoda/k Jarosławia. W zawodach bierze udział pięć miast. Po trzy drużyny dwuosobowe z jednego miasta, które łowią na wspólny wynik. O końcowym wyniki decyduje suma kilogramów złowionych karpi i amurów nie mniejszych jak 3 kg. Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.
Szczegółowy Regulamin Karpiowego Turnieju Miast 2017
Zawody organizowane są dla Teamów z województwa Podkarpackiego i ościennych województw( lecz nie wyłącznie) w celu pogłębiania wzajemnych relacji i doświadczeń.
• Zawody rozgrywane sa w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasada No Kill ( trzy drużyny z jednego miasta)
• Premiowane miejsca to 1, oraz największa ryba zawodów.
• Ryby zaliczane do punktacji to : Karp i Amur o wadze minimum 3 kg
• Obowiązuje zakaz używania żywych przynęt: (białe ,czerwone robaki itp.)
• Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Sędzia waży rybę i wpisuje ją do karty połowów. Na karcie składają swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba jest niezwłocznie wpuszczana do wody.
• Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Ryba nie podlegająca klasyfikacji musi być niezwłocznie i w sposób humanitarny wpuszczona do wody.
• Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut po sygnale.
• Do podbierania i odhaczania ryb wymagana jest: Mata karpiowa oraz podbierak karpiowy lub podbierak o jak największym rozstawie ramion.
• Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność aby nie została ona pokaleczona.
• Hol musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów ,mogą oni (ale nie muszą) zgłosić protest do sędziego. W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie uznana.
• Uczestników zawodów obowiązuje zachowanie czystości, ciszy i zakaz palenia ognisk oraz nadmiernego spożywania alkoholu.
• W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko , zestawy (wędki) muszą wyciągnąć z wody. W razie rezygnacji z łowienia jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.
• Nie stosowanie się do regulaminu zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów
• Wpisowe – w całości przeznaczone na nagrody, wynajęcie łowiska.
• Wyżywienie we własnym zakresie.
• Liczba miejsc ograniczona do 15 drużyn
• Amurów nie przechowujemy! Po natychmiastowym zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu wypuszczamy do wody
• Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska i zabrania ze sobą śmieci. Jeśli tego nie uczyni, może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
• Wpłaty wpisowego na konto, przyjmujemy do dnia 15.06.2017 r.
Wszelkie wątpliwości nie zawarte w regulaminie leżą w gesti organizatora, czyli klubu karpiowego Wild Carp Łańcut i to organizator ma wyłączne prawo do rozstrzygania ewentualnych spraw wynikających w czasie trwania zawodów.

 

III Sezon na Karaska

III Sezon na Karaska czyli Dzień Dziecka na Stawach. Tłumy pod sceną i lawina nagród!

III Otwarcie Sezonu na Karaska to impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka na starosądeckich Stawach. Pogoda dopisała, atrakcji mnóstwo i tłumy pod sceną. Nie zabrakło występów artystycznych, dobrego EKO jedzenia i mnóstwa zabawy podczas licznych konkurencji sportowych a co za tym idzie LAWINY NAGRÓD! Bawiliśmy się ponad 12 godzin!!! Impreza odbywała się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

O godzinie 9:00 imprezę rozpoczęły zawody wędkarskie. Młodzi pasjonaci łowienia ryb walczyli o piękne puchary i medale, które ufundował Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Olbrzymie paczki słodkości ufundował dla Wszystkich Dzieciaków Sądecki Karp Klub. Uroczystego wręczenia dokonał zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i Jacek Mamala z SKK. Pełna GALERIA dostępna TUTAJ

O godzinie 14:00 wystartował cały blok atrakcji na scenie i tuż pod nią. Konkursy, zawody sportowe, przejażdżki motorówką z WOPR, lato w siodle czyli darmowe przejażdżki na koniach i kucykach a także adrenalina z grupą 4×4. Terenówkami prosto w „krzaki” i po największych wybojach…tak tak..takie rzeczy! Przed bramą wjazdową czekały piękne klasyki z grupy YoungTimer. W słońcu lśnił nowy wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Sącz. W ten dzień każdy mógł usiąść na kierownicą i poczuć się jak prawdziwy strażak.

W tym roku tak wielka ilość rozdanych prezentów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.  To wszystko dzięki hojnym SPONSOROM, którym należą się OGROMNE PODZIĘKOWANIA! Rozdaliśmy między innymi pufy, piłki, talony na masaże i zabiegi rehabilitacyjne, talony do fryzjera i na zajęcia języka angielskiego, czapki, koszulki, zegarki, bilety do parku linowego, ponad 20 pizz z dostawą na Stawy, piękne drewniane (!) notesy i niezliczoną ilość gadżetów!

Tłumy towarzyszyły Grupie Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz. Aportowanie i zabawa psiaków w wodzie zachwyciła wszystkich. Z kolei „panel bezpieczeństwa” z policjantem i ratownikiem WOPR pozwolił przygotować wszystkie dzieciaki do bezpiecznych wakacji.

Niezawodna firma ECOPUF ze Starego Sącza wykonała specjalnie dla nas mięciutkie i nowiutkie siedziska. Dzieciaki szalały pod sceną aż miło. Nie zabrakło tańców i leniuchowania. Na scenie pięknie prezentowały się zespoły z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, Tamburmajorki, Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca SPOD PREHYBY, Studio Tańca Etiuda oraz muzycy z VocArt. Wieczór należał do Blue Holly i zespołu KAMERTON, który dyskoteką na trawie zakończył ten dzień przed 23 ?

W ten dzień wspierali nas: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Koral, Michalak-Trans, ECOPUF, Inter-Team, Noba-Group,Willa Koliba Jan Baziak, Re-Han, Konspol, REMAR, Lemur Park, Restauracja Staromiejska, EKRAN, Mag-Ferum, Nowosądecka Grupa Ratownicza, ATC, Wiśniowski, Strefa 52, RJMoto, SAM-CHEM, SHP Rolnik, Domino, Chata, Nowe Bartolini,  Cukiernia Jeziorek, Wojciech Mamala, Jacek Mamala, Marian Kuczaj, Studio Lasera, Bogdański, MZGK, Koronus, OSP Stary Sącz, WOPR,  Farris, Amplifion,  Anglostacja, Biurowiec, Kinga Pienińska, Piwniczanka, Straż Pożarna, Policja, Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz,Viventum s.c,

Organizatorzy Sądecki Karp Klub, Starosądeckie.info, Auto-Serwis Jacek Mamala, Centrum Kutury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu DZIĘKUJĄ Wszystkim za WSPANIAŁĄ ZABAWĘ!

Zapraszamy na FOTORELACJĘ.