XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2024

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, jezioro i tekst „PROFESSIONAL BAITS XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST ŁOWISKO- EKO LAKES WÓJCINA 6-09.06 2024 KLUB FISH TW WOldINg SALO WĘDKARSKI PESCADORBAITS KARMAZYN SPRO EXTRA OGRANIZAT piękna idea Turnieju Miast łączy ze sobą hobby jakim jestwędkarstwo oraz charytatywne przesłanie WĘDKUJEMY DLA DZIECIAKÓW Licytuje Pomagam Specjalny OÅrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle STARY SĄCZ MIELEC RZESZÓW শল MM”

XI Karpiowy Turniej Miast 2024 odbędzie się na łowisku Eko Lakes Wójcina – jest to kompleks trzech zbiorników pożwirowych, eksploatowanych od lat 70-tych i sukcesywnie zarybianych. Znajduję się w województwie małopolskim, we wsi Wójcina.

W zawodach wystrtują reprezentacje z 6 miast: Stary Sącz .Łańcut ,Rzeszów ,Jasło ,Mielec ,Tarnów .Każde miasto reprezentować bedą 3 drużyny 2 osobowe . Wpisowe od osoby wynosi 250 pln.Wpłaty prosimy przesyłać od drużyny 1500 pln na nr konta Bogdan Kargula ING :

49 1050 1562 1000 0090 9432 6528

Termin wpłaty na konto do 30 marca

Całość wpisowego przeznaczona na opłacenie łowiska,puchary i posiłek w pierwszy dzień imprezy.W kolejnych dniach jest możliwość wykupienia obiadów.Koszt 60 pln za 2 obiady (zupa+drugie danie ) z Restauracji Imbrowa z Dąbrowy Tarnowskiej

Podczas Turnieju będzie zbierane na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jaśle będą prowadzone licytacje .

Zawody wspieraja super Sponsorzy:

Eko Lakes Wójcina

U Schabińskiej Proffesional Baits

PESCADORBAIST

SPRO

Zbiórka zawodników w dniu 06.06 o godzinie 12:00 po środku łowiska . Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania w czwartek o godz13 00 Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.

REGULAMIN XI KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2024

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej zgodnie z zasadą złów i wypuść.

2. Zespół, drużyna musi posiadać duży podbierak oraz 3 worki karpiowe do przetrzymywania ryb ( maty karpiowe typu kołyska są już na każdym stanowisku udostępniane przez właściciela ).

3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających łódki , pontony , modele zdalne przez całą dobę. Warunkiem korzystania ze środków pływających ( łódka, ponton ),jest posiadanie kamizelki pływającej. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wypływać po spożyciu alkoholu.

4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe wyposażone w ciężarek( kamień z gumką lub krętlikiem) ,bezpieczny klips oraz przypon strzałowy. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.

5. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 5 kg.

6. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

7.Ważenie ryb odbywa się z drużyną sąsiadującą Robimy foto i wstawiamy na grupe Karpiowy Turniej Miast na aplikacji Messenger

8. Wszystkie ryby po zważeniu wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 10. Ryby należy holować, jeśli możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.

9. Zespoły łowią na stanowiskach według zasad ustanowionych w regulaminie łowiska

10. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga wszystkich ryb .

11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, przyczep w obrębie swojego stanowiska.

12. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.

13. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Jeśli zajdą okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

15. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

16. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska i zabrania ze sobą śmieci, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

17. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko.

19. Obowiązuje nas regulamin łowiska z którym należy się zapoznać ( dołączony po regulaminem zawodów ).

20. Stanowiska , które będą wykorzystane w trakcie zawodów to nr.6 do 22.

Regulamin może ulec zmianie

🔴REGULAMIN ŁOWISKA EKO LAKES WÓJCINA🔴

Regulamin Łowiska Eko Lakes Wójcina:

1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.

2. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.

3. Na stanowiskach 1 i 2 obowiązkowe jest posiadanie i używanie pontonu

4. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.

5. Dozwolony jest połów tylko metodą gruntową oraz zig-rig.

6. Dozwolone jest używanie haków bezzadziorowych lub z mikro zadziorem do rozmiarze od 6 do 1. Bezwzględny zakaz używania haków typu nailer „banan”

7. Każde ze stanowisk 1 i 2 posiada do dyspozycji domek drewniany.

8. Na stanowisku 1 i 2 niedozwolone jest wyciąganie ryb na brzeg, każdą złowioną rybę należy delikatnie odhaczyć w wodzie, zważyć i sfotografować z dwóch stron.

9. Stanowiska 1 i 2 wyposażone są w maty pływające.

10. Wszystkie stanowiska są dwuosobowe, każde z nich wyposażone jest w kołyskę karpiową, worek do ważenia ryb oraz podbierak.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz przetrzymywania złowionych ryb.

12. Każda rybę 20+ należy zgłosić sms do właściciela łowiska i przesłać zdjęcie ryby z 2 stron oraz jej wagę.

13. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe. Zakaz wypływania po spożyciu alkoholu. Brak kamizelki ratunkowej skutkuje wyproszeniem z łowiska bez zwrotu kosztów.

14. Hol z pontonu dopuszczalny jest tylko w obrębie swojego stanowiska.

15. Na stanowiskach od 12 – 22 zalecane jest używanie środka pływającego.

16. Dozwolone jest używanie modeli RC do wywozu zanęt i przynęt.

17. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska.

18. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia orzechem tygrysim, kukurydzą, pszenicą itp. Jedyne dozwolone ziarna to konopia i rzepik.

19. Ziarna powinny być ugotowane w taki sposób, aby możliwe było całkowite rozgniecenie ich w palcach (rozgotowane).

20. Minimalna grubość żyłki 0,33mm.

21. Na łowisku obowiązuje zakaz używania plecionki jako linki głównej

22. Na łowisku obowiązuje zakaz przyponów strzałowych z plecionki, zakaz używania ledcora, obowiązek używania przyponu strzałowego z żyłki mono min. 0.50mm o długości min 15m. (możliwość kupienie na łowisku)

23. Na łowisku obowiązuje zakaz używania ciężarków ołowianych, zalecane kamienie na bezpiecznym klipsie. Jedyny wyjątek to metoda rzutowa.

24. Na łowisku obowiązuje zakaz blokowania bezpiecznego klipsa, po braniu ciężarek powinien uwolnić się z zestawu.

25. Śmieci należy zabrać ze sobą po zakończeniu łowienia.

26. Na łowisku obowiązuje zakaz niszczenia roślinności, ścinania drzew, gałęzi, trzcin itp.

27. Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

28. Na łowisku obowiązuje zakaz poruszania się samochodem oprócz dojazdu na stanowisko i wyjazdu. Parkowanie samochodów tylko w wyznaczonych miejscach.

29. Na łowisku obowiązuje zakaz wyjazdu poza godzinami wyznaczonymi w regulaminie, w wyjątkowych przypadkach możliwe wcześniejsze opuszczenie łowiska po uzgodnieniu z właścicielem, możliwość kontroli samochodu oraz bagażu.

30. Na łowisku obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

31. Na łowisku obowiązuje zakaz kąpieli.

32. Na łowisku obowiązuje ZAKAZ spożywania alkoholu oraz głośnego zachowania.

33. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać w taki sposób aby nie zakłócać wędkowania innym osobom przebywającym na łowisku.

34. Stanowisko przed wędkowaniem należy sprawdzić pod kątem porządku, czystości oraz kompletności wyposażenia. Wszystkie uwagi należy zgłosić niezwłocznie właścicielowi łowiska.

35. Osoba, która zauważyła łamanie regulaminu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu właścicielowi oraz ma prawo pozostać anonimowa.

36. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

37. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.

38. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, odpowiadają materialnie i mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

39. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym.

40. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 1000 zł za każdy kilogram ryby i natychmiastowo zostanie usunięta z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.

41. Wędkowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.

42. Należy wracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb podczas holu, fotografowania oraz przy wypuszczaniu do wody. Obowiązkowe jest posiadanie i stosowanie preparatu do odkażania ran. Po złowieniu ryby należy odkazić ranę po haku oraz wszystkie rany na ciele ryby. Ryby z duża ilością ran oraz chore należy zgłosić do właściciela łowiska.

43. Osoby wjeżdżające na teren łowiska wyrażają zgodę na publikację zdjęć z ich wizerunkiem oraz filmów wykorzystanych w celach marketingowych oraz publikację wizerunku w Internecie.

44. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.

45. Właściciel łowiska ma prawo skontrolować zestawy końcowe oraz bagaż i samochód wędkującego.

46. Obowiązuje zakaz odwiedzin.

47. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest przedstawić oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa przekazania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.

48. Pobyt na łowisku równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

49. Sprawy nie opisane w regulaminie należy konsultować z właścicielem Łowiska

50. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).