Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO SĄDECKI KARP KLUB

Z DNIA 3.11.2012 R.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

·         Artykuł 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą: „Stowarzyszenie Wędkarskie Sądecki Karp Klub”, zwane

dalej Stowarzyszeniem.

·         Artykuł 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Stary Sącz

·         Artykuł 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

·         Artykuł 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

stowarzyszeniach, zgodnie ze statutem i posiada osobowość prawną.

·         Artykuł 5

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

·         Artykuł 6

Pismem Stowarzyszenia dla uskutecznienia prawem wymaganych ogłoszeń jest Monitor

Sądowy i Gospodarczy.

·         Artykuł 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków. Do prowadzenia

swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

·         Artykuł 8

Celami Stowarzyszenia są:

a) propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej

b) kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne

c) rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalny i sportem wędkarskim wśród

młodzieży

d) ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich

e) współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu

wędkarskiego oraz rekreacji

·         Artykuł 9

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

a) organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich

b) ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt

c) zarybienie i zagospodarowanie łowisk własnych

d) organizowanie z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi wspólnych spotkań

i zawodów wędkarskich

e) pozyskiwanie nowych członków, również spośród młodzieży

f) pozyskiwanie środków finansowych z gminy Stary Sącz oraz projektów w ramach dotacji

z Unii Europejskiej

g) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody uzyskane z tego

tytułu w całości przeznaczone będą na cele realizacji zadań statutowych

Rozdział III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

·         Artykuł 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do

czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

b) osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo inne niż polskie, mające pełną zdolność do

czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, mający miejsce zamieszkania

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak również mający miejsce zamieszkania poza

jego terytorium, .

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Członków Zwyczajnych

b) Członków Wspierających,

b) Członków Honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, która zostanie zatwierdzona na Walnym

Zgromadzeniu

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

5. Przyjęcie Członka zwyczajnego do Stowarzyszeni stwierdza swoimi podpisami dwóch

członków Zarządu podając do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,

które przyjmuje go w poczet Stowarzyszenia, ponadto ustanawia się obowiązek

posiadania na deklaracji kandydata na członka podpisów dwóch członków

Stowarzyszenia, którzy poręczają za rzetelność kandydata .

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.

7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10

członków stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c) udziału w zebrania, wykładach i innych imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b) przestrzegani statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c) regularnego opłacania ustalonych składek, w tym składki rocznej nie później niż do 1

marca każdego roku

d) kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania

e) dbania o mienie Stowarzyszenia

12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania z zadeklarowanych świadczeń ,

przestrzegania statutu oraz uchwały władz Stowarzyszenia.

14. Członkowi honorowi są zwolnienie ze składek członkowskich.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek uchwały Zarządu

Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o skreśleniu Członka Stowarzyszenia ze

Stowarzyszenia w przypadku:

a) śmierci Członka Stowarzyszenia, lub

b) dobrowolnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi

Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze

Stowarzyszenia w przypadku podjęcia przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

uchwały zobowiązującej Zarząd Stowarzyszenia do wykluczenia Członka Stowarzyszenia

wskazanego w jej treści. Uchwała musi zawierać uzasadnienie.

4. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze

Stowarzyszenia bez konieczności podejmowania w tym zakresie odrębnej uchwały

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku:

a) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz

Stowarzyszenia przez Członka Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

przez okres co najmniej 2 lata,

c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

d) sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia,

e) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Uchwała Zarządu w powyższym zakresie wymaga uzasadnienia.

5. Wykluczony Członek Stowarzyszenia ma prawo wniesienia na piśmie odwołania do

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia,

w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o jego wykluczeniu. Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych, po

wniesieniu odwołania obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Decyzja

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest w takim przypadku ostateczna.

·         Artykuł 12

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu podstawowe prawa Członków

Zwyczajnych Stowarzyszenia to:

a) prawo głosu podczas obrad Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

b) inicjowanie działań realizujących cele Stowarzyszenia,

c) uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez bierne i czynne

prawo wyborcze,

d) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących

działalności Stowarzyszenia,

e) uczestniczenia we wszelkich przejawach aktywności Stowarzyszenia,

f) korzystanie z dorobku oraz wszelkich form aktywności Stowarzyszenia.

2. Członkom Honorowym Stowarzyszenia przysługują wszelkie prawa, o których mowa w

art. 12 ust. 1 Statutu z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów

Stowarzyszenia.

·         Artykuł 13

Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należą:

a) udział w pracach Stowarzyszenia i propagowanie idei Stowarzyszenia,

b) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

c) głosowanie podczas obrad Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

d) wnoszenie składek członkowskich Stowarzyszenia, z wyłączeniem Członków

Honorowych którzy są zwolnieni od obowiązku opłacania składek członkowskich.

e) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB REPREZENTACJI

·         Artykuł 14

Władzami Stowarzyszenia są:

b) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

·         Artykuł 15

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad

połowy ogólnej liczby członków organu uprawnionego do powoływania odpowiednich

władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum uprawniony organ zwołuje organ uprawniony do

powoływania odpowiednich władz Stowarzyszenia w drugim terminie, nie później niż 20

dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością

głosów, bez względu na ilość obecnych członków danego organu.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, w przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z

wyboru członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym

przysługuje prawo kooptacji spośród Członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że

liczba dokooptowanych Członków odpowiednich władz Stowarzyszenia nie przekroczy

1/3 liczby ich członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie odpowiedni organ

zwołuje organu uprawniony do powoływania odpowiednich władz Stowarzyszenia w celu

odbycia wyborów uzupełniających.

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie

wynagrodzenia.

Rozdział V

ZARZĄD

·         Artykuł 16

1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki

ze starannością wymaganą w odpowiednich przepisach prawa, przy ścisłym

przestrzeganiu postanowień Statutu Stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów

wewnętrznych oraz uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia..

2. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje stowarzyszenie w sądzie i poza sądem.

·         Artykuł 17

1. Zarząd składa się z 4 do 5 osób. Członków Zarządu Stowarzyszenia powołuje uchwałą

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, która jednocześnie wskazuję osobę

sprawującą funkcję Prezesa Zarządu. Powołani Członkowie Zarządu ze swego grona, na

najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia wyłaniają, co najmniej: Wiceprezesa

Zarządu, Skarbnika, Sekretarza.

2. Kadencja każdego Członka Zarządu trwa 12 miesięcy. Członek Zarządu może być

powołany na maksymalnie dwie kolejne kadencje.

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i

niemajątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania za Stowarzyszenie upoważnieni są

dwaj Członkowie Zarządu Stowarzyszenia łącznie. Każdy z Członków Zarządu

Stowarzyszenia jest zobowiązany do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

4. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członków Zarządu

Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezesa Zarządu

Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

jeśli jest obecny, a jeśli nie jest obecny Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia

zapadają większością 3/4 głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/2 liczby

Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub

Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa

Zarządu Stowarzyszenia, jeśli jest obecny, a jeśli nie jest obecny Wiceprezesa Zarządu

Stowarzyszenia.

6. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia

może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej

niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu

Stowarzyszenia, w formie pisemnej, listami poleconymi lub w formie korespondencji

elektronicznej wysłanych najpóźniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia

Zarządu Stowarzyszenia.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia określa jego regulamin

uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

·         Artykuł 18

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

a) zarząd majątkiem Stowarzyszenia,

b) przygotowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania i finansowania

Stowarzyszenia,

c) przyjmowanie w drodze uchwał darowizn, spadków zapisów oraz innych form

finansowania,

d) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu

Stowarzyszenia

e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie dokonania

zmian w Statucie,

f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie podjęcia

uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,

g) ocena kandydatów na Członków Stowarzyszenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

j) inne sprawy przekazane Zarządowi Stowarzyszenia uchwałą organów Stowarzyszenia.

·         Artykuł 19

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą

odwołania go przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia lub w chwili śmierci.

Ponadto, mandat Członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) upływu kadencji, na którą został powołany.

2. W przypadku odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia lub w przypadku zaprzestania

sprawowania przez niego funkcji na skutek jego śmierci, Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia wybiera na jego miejsce inną osobę, która pełni powierzoną jej funkcję

przez okres pozostały do upływu kadencji.

·         Artykuł 20

1. W celu realizacji swych zadań Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro

Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie Regulaminu, który podlega akceptacji

Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

·         Artykuł 21

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności

prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych i kwitowanie władz z wykonania

przez nich obowiązków,

b) uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

c) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia,

d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz jego zmian,

e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Stowarzyszenia i Członków Komisji

Rewizyjnej Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia w

poczet Członków Stowarzyszenia oraz od wykluczenia Członka Stowarzyszenia ze

Stowarzyszenia,

g) uchwalanie zmian Statutu,

h) inne sprawy wskazane w Statucie lub wniesione pod obrady Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia przez co najmniej 10% ogólnej liczby Członków

Stowarzyszenia.

·         Artykuł 22

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej

inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby Członków

Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu 45 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się za pomocą listów poleconych lub

poczty elektronicznej – jeżeli dostępne są adresy wszystkich Członków Stowarzyszenia –

nadanych co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia. W odpowiednim zaproszeniu winny znaleźć się dzień, godzina, miejsce

zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu

Stowarzyszenia w zaproszeniu winna znaleźć się treść proponowanych zmian.

·         Artykuł 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał

przy quorum co najmniej 1/4 liczby Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wyjątków

wynikających z niniejszego Statutu lub przepisów prawa. O ile Statut lub obowiązujące

przepisu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Stowarzyszenia. Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpoczyna się wyborem Przewodniczącego.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. W walnym

Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział – z głosem doradczym –

Członkowie Honorowi.

·         Artykuł 24

Szczególne zasady funkcjonowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określa

regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA

·         Artykuł 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia, spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy

quorum 1/2 wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w

głosowaniu tajnym.

5. W przypadku jednakowej ilości głosów za przyjęciem uchwały jak i za jej odrzuceniem,

głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest decydujący.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia należy:

a) kontrola nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia poprzez kontrolę wszelkiej

dokumentacji rachunkowej Stowarzyszenia,

b) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem,

Statutem i regulacjami wewnętrznymi Stowarzyszenia.

c) ocena rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Stowarzyszenia i przedstawienie je na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

wraz z wnioskiem o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia obydwu sprawozdań, a

także wnioskiem o udzielenie absolutorium,

d) zawieranie umów z Członkami Zarządu Stowarzyszenia,

e) opiniowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń,

f) opiniowanie uchwał w przedmiocie otwierania przez Stowarzyszenie terenowych

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

g) opiniowanie projektów uchwał w przedmiocie zmian statutu Stowarzyszenia,

rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji.

7. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądać od Członków Stowarzyszenia i

Członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych

wyjaśnień dotyczących spraw objętych przedmiotem kontroli.

·         Artykuł 26

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech członków. Kadencja

każdego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 12 miesięcy. Członek Komisji

Rewizyjnej Stowarzyszenia może być powołany na kolejne kadencje, nie więcej niż dwie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach

Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po uprzednim wyborze Komisji Rewizyjnej,

dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pozostali Członkowie Komisji

Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonują ze swego grona wyboru co najmniej Zastępcy

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza.

4. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestaje sprawowania swej funkcji z chwilą odwołania go

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z chwilą śmierci, utraty członkostwa lub

upływu kadencji Członka Komisji Rewizyjnej.

5. Ponadto, odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej, następuje na podstawie uchwały

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,

c) istotnego naruszenia postanowień statutu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie nie mogą łączyć swej funkcji z inną

funkcją w organach Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

         FINANSOWANIE STOWARZYSZENIA

·         Artykuł 27

Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia uzyskiwane są z następujących źródeł:

a) składek członkowskich;

b) z otrzymanych darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak

i zagranicznych,

c) dochodu z majątku Stowarzyszenia,

d) przychody z ofiarności publicznej,

e) dochodu z udziału w zyskach osób prawnych,

·         Artykuł 28

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,

2. Rachunkowość Stowarzyszenia będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa

3. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.

Członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki według zasad określonych przez Walne

Zebranie Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie

regulaminie.

4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd jest zobowiązany do

złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

·         Artykuł 29

1. Za swoje zobowiązania, powstałe w trakcie i związane z działalnością Stowarzyszenia

odpowiada ono całym swoim majątkiem.

2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd

Stowarzyszenia sporządzi i udostępni Członkom Stowarzyszenia bilans, rachunek strat i

zysków oraz pisemne sprawozdanie za ostatni rok obrachunkowy. Powyższe winny być

podpisane przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Odmowa podpisu winna

być pisemnie uzasadniona.

3. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział IX

ZMIANA STATUTU

·         Artykuł 30

1. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków

Stowarzyszenia.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·         Artykuł 31

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie:

a) uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu. Decyzje

w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, podejmowane jest przez Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej

połowy Członków Stowarzyszenia,

b) orzeczenia Sądu.

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele dobroczynne, zgodnie z

celami Stowarzyszenia na podstawie uchwały likwidatorów Stowarzyszenia.

·         Artykuł 32

1. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator powołany na podstawie uchwały

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli rozwiązanie nastąpiło na podstawie

uchwały własnej Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, likwidatora wyznacza Sąd

stosownym orzeczeniem.

3. O otwarciu likwidacji, likwidatorzy zawiadamiają Sąd i przeprowadzą likwidację w

możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed

nieuzasadnionym uszczupleniem.

·         Artykuł 33

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy Ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach oraz innych ustaw odnoszących się do działalności

Stowarzyszenia.

2. Niniejszy statut został odczytany, przyjęty i podpisany.

Stary Sącz, dnia 3 listopada 2012 r.