Łowisko Górne Stawy

łowisko górne stawy

Cennik Łowiska

15 zł dzień

500,00 zł  – opłata specjalna

REGULAMIN

Amatorskiego połowu ryb na terenie „Górnych Stawów” w

wodach będących w dzierżawie przez Sądecki Karp Klub

Wstęp

 1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na terenie „Górnych Stawów” w wodach będących we władaniu przez S.K.K obowiązuje wszystkich wędkujących w tych wodach.
 2. Zakres wód udostępnionych  do  wędkowania  oraz  związane  z tym  opłaty  określa S.K.K w porozumieniu z  Burmistrz  Starego Sącza ,oraz MZGK Starym Sączu
 3. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zasady udostępnienia łowiska

 • 1.1. Miejsce do wędkowania można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą łowisko
 1. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 2. Każdy z łowiących wchodzi na łowisko na  własną  odpowiedzialność. Właściciel łowiska  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
 3. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.
 4. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu obsłudze łowiska.
 5. Na terenie łowiska należy zachować cisze.
 6. Na łowisku obowiązuje zakaz:

– zaśmiecania terenu,

– niszczenia roślinności,

– rozpalania ognisk za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

– kąpieli,

– parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,

– głośnego zachowania,

Obowiązki wędkującego

 • 2.1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz ważne zezwolenie na połów ryb.
 1. Ryby z haczyka należy uwalniać z zastosowaniem maksymalnej ostrożności.
 1. Za ryby, które wędkarz przetrzymuje obsługa łowiska może naliczyć opłatę w dowolnym momencie wędkowania.
 2. Po opuszczeniu łowiska wędkarz bezwzględnie jest zobowiązany zgłosić obsłudze łowiska złowione ryby w celu ich zważenia i naliczenia stosownej opłaty
 1. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
 2. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w

czystości stanowisko wędkarskie w promieniu  minimum  5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 1. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
 2. Wędkujący winien zaprzestać połowu w przypadku  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych w szczególności podczas wyładowań atmosferycznych.

Zasady wędkowania

 • 3. 1. Wędkarze mogą wędkować dwoma wędkami.
 1. Wędkarze niepełnoletni posiadający zezwolenie ulgowe mogą wędkować tylko jedną wędką.
 2. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
 3. a) jednym haczykiem z przynętą, albo

b)nie  więcej  niż  dwoma  haczykami,  każdy  ze  sztuczną  przynętą  przy  czym  każdy  haczyk  może  mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

 1. c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie przekraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 2. Jako przynęty mogą być stosowane:
 3. a) przynęty naturalne zwierzęce i roślinne,
 4. b) przynęty sztuczne.
 5. Zabrania się stosowania jako przynęt:
 6. a) zwierząt i roślin chronionych,
 7. b) ikry rybiej,
 8. c} żywej i martwej ryby
 1. Pora dzienna trwa od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 2. Ustala się następujące minimalne odległości miedzy wędkującymi oraz ich przynętami wwodzie:
 1. a) przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek – 10 m.
 2. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
 3. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nieprzeszkadzać innym korzystającym z łowiska.
 1. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.
 2. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb określonych w § 4 pkt4.

12.Ponadto wędkarzowi zabrania się:

 1. a) Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom nieupoważnionym oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru.
 2. b) Łowienia ryb ze sprzętu pływającego, a także holowani a przynęty za sprzętem pływającym.
 3. c) Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb na łowisku przed zakończeniem połowu tego dnia.

d)Budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza wody.

 1. e) Równoczesnego stosowania spinningowej metody wędkowania z jakakolwiek inną.

13.Ryby  w stanie  żywym,  złowione  zgodnie  z limitem  ilościowym,  należy  przechowywać  wyłącznie w siatkach wykonanych  z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Okres przechowywania żywych ryb nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

 1. Złowione ryby niewymiarowe,  lub  będące  pod  ochroną  muszą  być  bezwzględnie  wypuszczone  do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

Ochrona ryb.§ 4.

Obowiązują  następujące  wymiary  ochronne  ryb,  a także  ich  okresy  ochronne zgodne z §6

Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju   Wsi   z dnia   12 listopada   2001r.   (Dz.U.Nr:   138 poz. 1559 z 2001 r.)

 1. Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb wynoszą:

– amura białego- 40 cm

– karpia – 30 cm

– klenia – 25 cm

– leszcza – 25 cm

– lina – 25 cm

– płoci – 15 cm

– sandacza – 50 cm

– suma – 70 cm

– szczupaka – 50 cm

 1. Obowiązujące okresy ochronne zawarte są w następujących przedziałach czasowych:

– sandacza – od 01 marca do 31 maja

– szczupaka – od 01 marca do 30 kwietnia.

– suma – od 01 listopada do 30 czerwca.

 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
 2. Limit ilościowy dozwolony do złowienia i zabrania z łowiska wynosi 3 sztuk w ciągu doby,

w  tym najwyżej 1 szt. suma i

1 szt. ryb z gatunków boleń, karp, amur biały, sandacz, szczupak i kleń.

 1. Za złowione ryby z zastrzeżeniem pobierana jest opłata określona w cenniku.

Kontrola i odpowiedzialność wędkujących.

 • 5. 1. Na żądanie osób  posiadających  odpowiednie  uprawnienia  z mocy  prawa                     { Państwowa Straż Rybacka}  lub  z upoważnienia  Sądeckiego Karp Klubu ,  wędkarz  zobowiązany  jest  okazać  wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby, a także w razie konieczności umożliwić kontrolującemu sprawdzenie zawartości samochodu i namiotu.
 1. Za naruszenie niniejszego  regulaminu  osoby  uprawnione  do  kontroli  mogą  natychmiastowo  usunąć łowiącego z zajmowanego stanowiska bez zwrotu opłaty.
 2. W przypadku odkrycia, że nie zgłoszono jakiejś ryby do zważenia właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty specjalnej określonej w „Zasadach udostępniania do amatorskiego połowu ryb na terenie Górnych Stawów w widłach Dunajca i Popradu”.
 3. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży zezwolenia osobom nietrzeźwym, lub takim, które w przeszłości naruszały Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na „Górnych Stawach”, lub na „Dużym Stawie“.
 4. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi odpowiedzialność na zasadach powszechnych.